1. Chronimy dzieci

    "Chronimy dzieci" to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci niczyje i Urząd Dzielnicy Warszawa Praga Południe>
    Głównš ideš programu jest promowanie strategicznego podejœcia do ochrony dzieci, tak aby wszystkie placówki edukacyjne i opiekuńcze spełniały wspólne standardy ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem.
    Celem wdrażania standardów standardów jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Realizowane jest to poprzez wprowadzenie polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz dostarczenie tym placówkom oferty i narzędzi podnoszenia kompetencji personelu i rodziców w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Program zakłada również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwośœci uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.
    Potwierdzeniem spełniania standardów ochrony dzieci jest przyznanie certyfikatu "Chronimy dzieci". Ognisko Pracy pozaszkolnej nr 3 przy ul. Dwernickiego 29a otrzymało certyfikat "Chronimy dzieci" w paŸździerniku 2011 roku na okres dwóch lat.

PATRZ: POLITYKA OCHRONY DZIECI W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ NR 3

2. Sport i zabawa źŸródłem aktywnośœci i inspiracji twórczej - alternatywne formy spędzania wolnego czasu

3. Na fali światła - włączenie się wychowanków Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 w obchody Międzynarodowego Roku Światła