Statut OPP3

STATUT OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 3, WARSZAWA, UL. DWERNICKIEGO 29A

Ognisko działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • przepisów wprowadzających ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 • przepisów wykonawczych do tych ustaw, w tym Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz.1606), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz.1611) oraz niniejszego statutu.

Spis rozdziałów

I. Postanowienia ogólne.
II. Cele i zadania Ogniska.
III. Organy Ogniska.

 1. Dyrektor Ogniska.
 2. Rada Pedagogiczna.
 3. Rada Rodziców.
 4. Samorząd Wychowanków.
 5. Zasady współdziałania organów Ogniska

I. Organizacja Ogniska.
II. Nauczyciele i inni pracownicy placówki.
III. Wychowankowie Ogniska.

 1. Zasady udziału w zajęciach Ogniska.
 2. Rekrutacja uczestników
 3. Prawa i obowiązki uczestników
 4. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw wychowanka
 5. Nagrody i kary

I. Gospodarka finansowa Ogniska.
II. Postanowienia końcowe.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Warszawie przy ul. Dwernickiego 29a, zwane dalej Ogniskiem jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą – placówką wychowania pozaszkolnego.
 2. Siedzibą Ogniska jest parter i pierwsze piętro budynku przy ulicy Dwernickiego 29a
  w Warszawie. Ognisko może realizować zadania także poza swoją siedzibą.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 4. Organem prowadzącym jest miasto stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Południe (ustawa o ustroju m. st. Warszawy dnia 15 marca 2002 r. Dz. U. nr 41 poz. 361). Bezpośredni nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Zarząd Dzielnicy Praga-Południe.
 5. Ustalona nazwa jest używana przez placówkę w pełnym brzmieniu: „Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3”. Na pieczątkach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy w brzmieniu: „OPP nr 3”.
 6. Ognisko może posiadać filie. Filie tworzy, likwiduje i przekształca organ prowadzący na wniosek dyrektora placówki. Filia stanowi integralną część placówki i jest objęta jej budżetem.
 7. Ognisko może nawiązać współpracę z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami o podobnym profilu i zakresie działania na terenie Warszawy i województwa, kraju oraz za granicą.

Rozdział II

Cele i zadania Ogniska

§ 2
Działalność Ogniska skierowana jest do dzieci i młodzieży zwanych dalej „wychowankami” i obejmuje swym zasięgiem teren miasta stołecznego Warszawy, a w szczególności dzielnicę Praga-Południe.

§ 3
Celem działalności Ogniska jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nie umiejętności organizowania wolnego czasu z uwzględnieniem potrzeb środowiska lokalnego.

§ 4
Ognisko realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne, a w szczególności:
rozwija różnorodne zainteresowania i uzdolnienia wychowanków,
pogłębia i rozszerza wiedzę, doskonali umiejętności
stwarza warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki i techniki,
rozwija u wychowanków poczucie odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i innych kultur
rozwija zamiłowanie do uprawiania krajoznawstwa i turystyki oraz upowszechniania wiedzy ekologicznej,
umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz uprawianie wybranej dyscypliny sportowej, a także prowadzenie zajęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu wychowanków,
organizuje przeglądy, konkursy, wystawy, zawody, koncerty i festiwale dla wychowanków Ogniska i innej młodzieży.
wypracowuje najbardziej pożądane formy pracy pozaszkolnej z wychowankami,
współpracuje z rodziną w zakresie wspierania procesu wychowania przez zapewnienie opieki w czasie wolnym od zajęć,
pomaga w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, łagodzi niedostatki wychowawcze w rodzinie,
organizuje wypoczynek i rekreację dzieci i młodzieży
współpracuje ze środowiskiem lokalnym – formuła otwarta,
podejmuje działania alternatywne wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym – realizuje programy edukacyjne i profilaktyczno-wychowawcze,
dostosowuje treści, metody i formy organizacji zajęć do możliwości psychofizycznych wychowanków,
roztacza szczególną opiekę nad dziećmi młodzieżą pozbawioną opieki rodzicielskiej, a także wychowankami pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

§ 5
W realizacji celów i zadań, o których mowa w § 3-4 Ognisko współpracuje z rodzinami wychowanków, instytucjami kulturalnymi, szkołami, przedszkolami, placówkami oświatowymi, w tym poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym w szczególności poprzez:
wspólne organizowani imprez,
prowadzenie działalności na rzecz wychowanków potrzebujących pomocy socjalnej, terapeutycznej w tym: psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej,
pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności Ogniska,
organizowanie spotkań z rodzicami wychowanków oraz przedstawicielami środowiska lokalnego, mających na celu wspieranie procesu wychowania i działań Ogniska na rzecz podnoszenia jakości pracy Ogniska.

§ 6
W Ognisku mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem jest działalność wychowawcza, albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ogniska. Warunki tej działalności uzgadnia dyrektor OPP nr 3.

Rozdział III
Organy Ogniska i ich kompetencje

§ 7
Organami Ogniska są:
Dyrektor Ogniska
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Wychowanków

§ 8
Dyrektor Ogniska
Dyrektora Ogniska powołuje i odwołuje Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, przy czym jego powołanie następuje w drodze konkursu.
Dyrektor Ogniska jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ognisku nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
Do kompetencji dyrektora Ogniska należy:
kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Ogniska, reprezentowanie placówki na zewnątrz,
sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Ogniska kierowanie zakładem pracy jakim jest Ognisko dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
decydowanie w sprawach:
zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników,
przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych pracownikom Ogniska,
występowania z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
podejmowanie decyzji o skreśleniu wychowanka z listy uczestników stałych po podjęciu przez Radę Pedagogiczną decyzji o skreśleniu oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanków.
ustalanie szczegółowego zakresu kompetencji i odpowiedzialności dla nauczycieli i pozostałych pracowników placówki,
w uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z organem prowadzącym możliwość zmiany w ciągu roku szkolnego profilu placówki,
współpraca w realizacji swoich zadań z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Wychowanków oraz środowiskiem lokalnym,
wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
Dyrektor Ogniska odpowiada w szczególności za:
zgodność funkcjonowania Ogniska z przepisami prawa i niniejszego statutu,
bezpieczeństwo wychowanków znajdujących się na terenie Ogniska i podczas zajęć organizowanych przez Ognisko i poza jego terenem,
prowadzenie dokumentacji pracowniczej i dokumentacji placówki zgodnie z odrębnymi przepisami
pieczęcie i druki ścisłego zarachowania
prawidłowe wykorzystanie środków finansowych określonych w planie finansowym Ogniska.
W razie nieobecności dyrektora zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez prezydenta m. st. Warszawy.

§ 9
Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ogniska, który działa w zakresie realizacji zadań statutowych. Zatwierdza i opiniuje w sprawach związanych z działalnością wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą i organizacyjną Ogniska.
Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ognisku. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania, jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
zatwierdzanie planów pracy Ogniska,
opracowywanie programu wychowawczego i profilaktyki Ogniska,
analizowanie wniosków dyrektora Ogniska wynikających z nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Ogniska w celu doskonalenia pracy placówki,
uchwalanie statutu oraz opracowywanie nowelizacji statutu
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ogniska,
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
opiniowanie w sprawach:
organizacji pracy Ogniska i tygodniowego rozkładu zajęć,
projektu planu finansowego Ogniska,
wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spraw dotyczących wychowanków, a także nauczycieli i innych pracowników Ogniska.
Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Ogniska.
Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin.

§ 10
Rada Rodziców
Przy Ognisku działa Rada Rodziców, która pracuje w oparciu o własny regulamin, zatwierdzony przez ogólne zebranie rodziców.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Ogniska.
Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, do dyrektora Ogniska oraz do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Ogniska.
Do kompetencji Rady Rodziców należy:
uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyczno-wychowawczego placówki obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli
opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki,
opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Ogniska.
W celu wspierania działalności statutowej Ogniska Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 11
Samorząd Wychowanków
Samorząd Wychowanków tworzą wszyscy wychowankowie Ogniska.
Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.
Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Ogniska wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących placówki, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków takich jak:
prawo do rozwoju osobowości poprzez rozwój zainteresowań i zdolności ,
prawo do współtworzenia planów pracy i programów artystycznych,
prawo do organizowania działalności kulturalnej, rozrywkowej, sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Ogniska,
Samorząd powinien zapobiegać konfliktom, dbać o dobrą atmosferę w zespołach, współdziałać z instruktorami Ogniska w działaniach integracyjnych, dbać o sprzęt i pomoce.
Samorząd winien troszczyć się o dobre imię placówki oraz wzbogacać jej tradycje.
Samorząd ma prawo do redagowania i wydawania gazety Ogniska, prowadzenia kroniki Ogniska i radiowęzła.

§ 12
Zasady współdziałania organów Ogniska
Organy Ogniska mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
Organy Ogniska współdziałają ze sobą na następujących zasadach:
doskonalenie statutowej działalności Ogniska,
ścisłej współpracy ze sobą,
wymiany informacji o podejmowanych decyzjach i planach dotyczących działania Ogniska,
dyrektor i przedstawiciele innych organów są zobowiązani do udzielania wyczerpującej odpowiedzi na pytania postawione przez inne organy w ciągu 3 tygodni od otrzymania zapytania,
nad prawidłową współpracą organów ma pieczę dyrektor, który zapewnia pełną wymianę informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach,
w sytuacjach konfliktowych decyzje podejmuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii organów Ogniska,
w sprawach spornych pomiędzy dyrektorem a pozostałymi organami Ogniska strony mogą odwołać się do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozdział IV
Organizacja Ogniska

§ 13
Ognisko prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka w której nie są przewidziane ferie szkolne.
W Ognisku są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
Organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć Ogniska.
Organizację zajęć oraz liczbę wychowanków w grupie określa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest stała forma zajęć (koło, sekcja, zespół, klub i inne) ujętych w stałym tygodniowym planie zajęć prowadzonych dla stałej grupy.
Godziny pracy Ogniska ustala Rada Pedagogiczna zgodnie z możliwościami Ogniska i potrzebami środowiska. Godziny te mogą być korygowane w ciągu roku szkolnego.
Szczegółową organizację Ogniska w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku.
W arkuszu organizacji placówki określa się w szczególności liczbę pracowników placówki oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
Arkusz organizacyjny Ogniska na każdy rok zatwierdza organ prowadzący placówkę.
Ognisko opracowuje własne programy i plany pracy.
Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze. Zajęcia w formach okazjonalnych i masowych mogą być prowadzone również w dni ustawowo wolne od pracy.
Działalność placówki może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy, które określają odrębne przepisy.

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy Ogniska

§ 14
Zajęcia z wychowankami w Ognisku prowadzą nauczyciele; w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą prowadzić również inne osoby nie będące nauczycielami.
Placówka zatrudnia pracowników administracji i obsługi.
Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. 1 i 2 określają odrębne przepisy.
Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.
Szczegółowy zakres zadań nauczycieli obejmuje:
ujawnianie, kształtowanie i rozwijanie różnorodnych zainteresowań wychowanków, w szczególności artystycznych (tanecznych, rękodzielniczych, plastycznych, teatralnych, muzycznych i innych),
rozwijanie zamiłowań hobbystycznych, turystycznych i sportowych,
kształtowanie postaw aktywnego i pozytywnego spędzania czasu wolnego,
pogłębianie, rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy wykraczającej poza programy szkolne,
organizowanie zajęć specjalistycznych dla szczególnie uzdolnionych wychowanków w różnych dziedzinach,
rozwijanie i kształtowanie osobowości wychowanków poprzez przydzielanie zadań do samodzielnej realizacji, rozbudzanie inicjatyw,
stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży,
rozwijanie samodyscypliny i dbanie o dobre obyczaje i kulturę bycia,
rozwijanie własnego warsztatu pracy oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowanków,
prawidłowe prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej,
aktywny udział w organizacji imprez,
promocja placówki w środowisku lokalnym.
Prawa nauczyciela:
decydowanie o metodzie, formie i treści programowej prowadzonych zajęć,
wnioskowanie w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla wychowanków,
wnioskowanie o wzbogacenie lub modernizację warsztatu przedmiotowego.
Nauczyciel jest odpowiedzialny służbowo przed dyrektorem placówki za:
poziom wyników pracy w swoim zespole;
bezpieczeństwo wychowanków
stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu powierzonych,
Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania wychowanków stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczestników zajęć.
Nauczyciel lub inny pracownik placówki powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora Ogniska o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.
Pracownicy obsługi i administracji wykonują pracę zgodnie z zakresami czynności określonymi na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zadań zleconych przez dyrektora.

Rozdział VI
Wychowankowie Ogniska

§ 15
Zasady udziału w zajęciach Ogniska.
Wychowankami placówki mogą być dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym.
Ognisko jest placówką ogólnodostępną, a uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne.
Wychowankowie biorą udział w zajęciach:
stałych – organizowanych przez Ognisko w okresie całego roku szkolnego,
okresowych – organizowanych prze Ognisko dla realizacji określonego zadania w określonym czasie,
okazjonalnych – organizowanych przez Ognisko doraźnie, w miarę istniejących potrzeb.
Placówka stwarza odpowiednie warunki pobytu uczestników zajęć, zapewniające wychowankom bezpieczeństwo, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
Wszyscy wychowankowie bez względu na charakter uczestnictwa obowiązani są do przestrzegania statutu oraz szczegółowych regulaminów obowiązujących w Ognisku.

§ 16
Rekrutacja uczestników
Ognisko przyjmuje wychowanków zgodnie z przepisami prawa, zapewniając równe szanse w przyjęciu wszystkim chętnym.
Zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny na zajęcia stałe ze stałą liczbą uczestników, rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania określa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
Zasady postępowania rekrutacyjnego nie dotyczą:
zajęć organizowanych podczas ferii zimowych lub letnich – obowiązują zasady i wytyczne dotyczące Warszawskiego Programu Zima/Lato w Mieście,
zajęć klubowych typu świetlicowego (zajęcia stałe ze zmienną liczbą uczestników),
zajęć prowadzonych w ramach oferty programów profilaktycznych realizowanych przez placówkę,
nabór na zajęcia określone w punkcie b. i c. prowadzony będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.
Po rozpoczęciu roku szkolnego, na wolne miejsca na zajęcia stałe ze stałą liczbą uczestników, wychowankowie przyjmowani są według kolejności zgłoszeń podczas całego roku szkolnego.

§ 17
Prawa i obowiązki uczestników
W Ognisku przestrzegane są prawa dziecka, a w szczególności:
prawo do życia w szacunku i bezpieczeństwie, w tym ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej;
prawo do równego traktowania bez względu na płeć, rasę, wyznanie;
prawo do prywatności i tajemnicy;
prawo do wyrażania swoich przekonań i emocji;
prawo do rozwijania talentów, zdolności umysłowych i fizycznych;
prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych stosownych do wieku dziecka oraz do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym;
prawo do informacji.
Uczestnicy zajęć mają obowiązek:
godnie reprezentować placówkę;
odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników placówki;
dbać o kulturę słowa w placówce i poza nią;
chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa;
dbać o ład i mienie Ogniska, własne i innych;
przestrzegać regulaminów organizacji zajęć w poszczególnych salach i na terenie placu rekreacyjno-zabawowym.

§ 18
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw wychowanka
W przypadku naruszenia praw wychowanka, rodzice wychowanka lub jego opiekunowie prawni mogą złożyć skargę w formie pisemnej do Dyrektora.
Dyrektor Ogniska ma obowiązek szczegółowo rozpatrzyć sprawę i udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.
W przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi przez Dyrektora rodzice lub opiekunowie prawni wychowanka mają prawo przedstawienia zastrzeżeń do właściwego organu nadzorującego Ognisko.

§ 19
Nagrody i kary
Za nienaganną postawę, zaangażowanie i osiągnięcia w pracy wychowanek może być nagrodzony lub wyróżniony:
wyróżnieniem przed grupą lub ogółem wychowanków przez nauczyciela lub Dyrektora;
dyplomem, nagrodą rzeczową;
pisemną pochwałą skierowaną do wychowanka, jego rodziców, opiekunów prawnych oraz szkoły, do której uczęszcza.
Za naruszenie porządku i dyscypliny obowiązującej w Ognisku, z zastrzeżeniem pkt. 4, wychowankowi grożą następujące kary:
ustne lub pisemne upomnienie;
ustna lub pisemna nagana;
poinformowanie rodziców, opiekunów prawnych lub szkoły o nagannym postępowaniu wychowanka
zawieszenie wychowanka w prawie uczestniczenia w zajęciach.
Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu wychowanka z listy, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanków.
Skreślenie wychowanka z listy i zawieszenie wychowanka w prawie uczestniczenia w zajęciach może nastąpić w przypadku szczególnie rażącego naruszenie statutu i obowiązujących w placówce regulaminów, w tym kradzieży, przemocy, wandalizmu, używania i rozpowszechniania tytoniu, alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających lub nie respektowania nakładanych kar i nie wykazywania chęci poprawy a także w przypadku popełnienia występku lub przestępstwa ściganego prawem w placówce lub poza placówką.
Decyzja o skreśleniu wychowanka z listy zostaje podana w formie pisemnej do wiadomości wychowanka, jego rodziców lub prawnych opiekunów w terminie nieprzekraczającym 7 dni.
Wychowanek, jego rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo odwołać się od nałożonej kary do Dyrektora, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o jej nałożeniu.
Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

Rozdział VII
Gospodarka finansowa Ogniska

§ 20
Ognisko prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
Podstawą gospodarki finansowej Ogniska jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki
Miasto stołeczne Warszawa zapewnia środki finansowe na realizację zadań statutowych Ogniska, zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jego utrzymanie i wynagrodzenia do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Ogniska.
Dochody z innych źródeł mogą być wykorzystywane na działalność statutową.
Ognisko prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 21
Placówka może posiadać własny sztandar, logo oraz kronikę.
Placówka może realizować inne zadania oświatowo-wychowawcze zlecone przez organ prowadzący (wystawy, konkursy, rajdy, przeglądy, akcje).
Ognisko prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o systemie oświaty oraz inne przepisy i rozporządzenia wykonawcze.
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną.

Statut został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Ogniska Pracy Pedagogicznej nr 3 w dniu 7 grudnia 2017 r.
Jednocześnie traci moc Statut OPP nr 3 z dnia 31 sierpnia 2015 r.