Deklaracja dostępności Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Warszawie

Deklaracja dostępności Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Warszawie

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Warszawie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne na stronie internetowej

1. Grafiki nie są opisane tekstem alternatywnym.
2. Filmy nie mają tekstu dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Waldemar Krukowski
E-mail: oppdwernickiego@wp.pl
Telefon: 228700381

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

W zgłoszeniu podaj:

– adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
– swoje imię i nazwisko,
– swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
– informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np.druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia
wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji
podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Warszawie
Adres: ul. J. Dwernickiego 29a
04-396 Warszawa
E-mail: oppdwernickiego@wp.pl
Telefon: 22 8700381

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 mieści się w budynku mieszkalnym przy
ul. J. Dwernickiego 29a i zajmuje dwie kondygnacje w środkowej jego części. Do wejścia budynku prowadzą schody. Wejście nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Zajęcia odbywają się na parterze i pierwszym piętrze. Piętra połączone są klatką schodową. Brak windy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nad wejściami i w innych miejscach budynku nie ma zainstalowanego systemu naprowadzającego dźwiękowo. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
W pobliżu brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.