RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w  Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Warszawie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” ), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Warszawie, oraz o przysługujących prawach dla osób których te dane dotyczą.

1. Administratorem danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 reprezentowane przez dyrektora mgr Waldemara Krukowskiego.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w placówce sprawuje Inspektor Ochrony Danych – Katarzyna Hardecka. Można kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem własnych danych osobowych, za pomocą poczty elektronicznej na adres: opp3_iod@dbfopld.waw.pl

3. Administrator danych osobowych – Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 – przetwarza dane na podstawie:

a. obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim są to:

 • Karta Nauczyciela,
 • Prawo oświatowe,
 • ustawa o systemie oświaty,
 • ustawa o systemie informacji oświatowej,
 • ustawa o finansowaniu zadań oświatowych,
 • Kodeks pracy,
 • rozporządzeń do ww. ustaw,

b. wyrażonej zgody;
c. zawartej umowy.

4. Dane osobowe są przetwarzane w zależności od podstawy w celu/celach
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

 • określonego w treści zgody;
 • realizacji zawartej umowy.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej;
 • podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zależności o podstawy przetwarzania przez okres:

 • określony w obowiązujących przepisów prawa;
 • zawarty w zgodzie;
 • realizacji umowy.
  tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane na podstawie przepisów prawa,
 2. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 3. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
  z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 2. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 3. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
 3. ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
  nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 3 Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Zgłoszenia można dokonać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem https://uodo.gov.pl/ .

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe:

 • gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa;
 • podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda.

11.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.